Paapje – OR en ‘vreemde vogels’ (externe deskundigen)

Hoe wordt jouw OR betrokken bij ‘vreemde vogels’?

Het paapje

Vakantie, nieuwe mensen leren kennen, ieder mens met zijn of haar bijzonderheden en specifieke kennis. Komt een medelander vertellen dat er zelfs paapjes broeden in dit deel van Zwitserland… En dat er zoveel soorten orchideeën te vinden zijn…

Ben ik daarin geïnteresseerd, überhaupt? Het moest eerst even doordringen. Mijn kennis zit op het sociale vlak, op het gebied van medezeggenschap in het bijzonder. Daarover praat ik in vakantietijd bijzonder weinig. Een paapje … die bloemen kennen we. Maar ook alleen bij de Duitse namen omdat we nooit een Nederlandstalig boekje hebben gekocht. Waarschijnlijk bij gebrek aan echte interesse op dat vlak. Het paapje … nooit van gehoord. Vreemde vogel – voor mij althans. Met internet bij de hand en wifi op de camping ga ik toch op onderzoek uit. Leuk vogeltje. Als ik het zou zien zou ik het waarschijnlijk onder de musjes scharen. Met een gekleurd borstje. Maar het hoort tot de lijsters :).  Intussen hebben we al heel wat vogeltjes proberen te herkennen. En vormt het vaak aanleiding voor een stukje humor, dat ook. Met dank aan degene die ons verhaalde over het broedende paapje… Waarin ik ook een aanleiding vond voor een nieuwe blog.

Externen over de vloer

In organisaties komen regelmatig externen over de vloer. Ze krijgen verschillende opdrachten die variëren van:

  • inzet in het kader van organisatorische vraagstukken die betrekking hebben op artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (Wor)
  • inzet in het kader van sociale regelingen die vallen onder artikel 27 van de Wor

Rol OR

Wanneer iemand ingeval van een sociale regeling binnengehaald wordt, hoeft de OR alleen maar geïnformeerd te worden door de bestuurder. Op enig moment wordt dan een (wijziging op een) regeling ter instemming aan de OR aangeboden. Een slimme bestuurder zorgt ervoor dat de OR al op tijd betrokken wordt, om de kans op instemming zoveel mogelijk te benutten.

Bij organisatorische vraagstukken ligt het vaak gecompliceerder. Dan is het voor een OR belangrijk om te weten:

  • aan welk probleem of welk vraagstuk moet worden gewerkt
  • om welke reden
  • welke opdracht ligt er onder
  • wie wordt hiervoor als externe ingehuurd en waarom juist die
  • wat is de start en wanneer het einde van de opdracht en hoe kenmerkt dat einde zich

om als OR op enig moment mede op basis van de uitkomst en de aanbevelingen beter mee te kunnen beslissen over een eventueel voorgenomen besluit van een bestuurder. In dat voorgenomen besluit moeten dan ook de eventuele consequenties zijn opgenomen. Aan de OR is hiervoor in de Wor een recht toegekend in artikel 25, lid 1 n. Omdat dit – als ik het wel heb – pas in 1998 is toegevoegd, is niet elke bestuurder hiervan op de hoogte. Trainers en opleidingsinstituten weten er echter van en bij dit soort vraagstukken is het in mijn ogen dan ook raadzaam, altijd een scholing in te lassen. Voor scholingen kan een OR terecht bij diverse te googelen instanties.

De OR kan dus gebruik maken van zijn invloed bij de keuze van een ‘vreemde vogel’, een externe die een opdracht krijgt voor een organisatorisch vraagstuk. In een vorig blog heb ik er ook iets over genoemd. De aanleiding was nu een andere. Ik hoop nog zo’n paapje in het zicht te krijgen.

 

 

Leave a Reply